Johan Erik Lindh

Porträtt av Claes Johan Sacklén

olja på duk

kuva

Bättre än sitt rykte

Till de äldsta konstverken i Finlands Banks konstsamling hör J. E. Lindhs porträtt av lagmannen Johan Sacklén (1762–1840), den första ordföranden för Finlands Bank. Såväl konstnären som hans modell innehar en betydande position i Finlands historia.

Målargesällen och dekorationsmålaren Lindh föddes i Sverige och flyttade 1817 från Stockholm till Karleby, där han bland annat målade en altartavla på beställning av den lokala församlingen. Det var en viktig etapp på vägen mot mästarbrevet. Det fick Lindh av målarskrået i Vasa 1882.

Det var emellertid rätt tunnsått med arbetstillfällen från kyrkan. Efter en tid flyttade Lindh därför till den nya huvudstaden Helsingfors och ägnade sig åt att måla porträtt. Efterfrågan på porträtt ökade hela tiden bland adeln och storfurstendömets allt mer välbeställda borgare. Enligt beräkningar hann Lindh, som var känd som en snabb målare, måla cirka 260 porträtt under sin karriär. Till modellerna hörde en ansenlig del av tidens framstående personer från generalguvernör A. A. Thesleff till hovrättens president C. G. Mannerheim och från rektorn för Helsingfors universitet N. A. af Ursin till arkitekten för Helsingfors stadskärna C. L. Engel.

Lindhs porträtt kritiserades redan under hans livstid för schablonmässighet, men genom den lätt ålderdomliga, dämpade stilen framträder modellernas likhet och därigenom också särprägel. Något särskilt glättigt porträtt skulle väl ingen av dåtidens konstnärer lyckats göra av Sacklén, en stram jurist, vars hälsa inte längre var den bästa vid tidpunkten för när porträttet gjordes. Sacklén hade emellertid varit en annan man under finska kriget. Då de ryska trupperna närmade sig Åbo var Sacklén med när statens tillgångar flyttades till Stockholm. Det gjordes så raskt att ryssarnas överbefäl Friedrich Wilhelm von Buxhoevden endast kunde konstatera att de missat bytet. Tricket inverkade emellertid inte på Sackléns framgångar som ämbetsman under den nya förvaltningen. Sacklén adlades 1818 som erkännande för en förtjänstfull karriär och han antog då det nya namnet Edelsköld.

De senare generationerna har skäl att bättra på den flitiga porträttmålarens rykte, eftersom han vid sidan om sina övriga arbeten också fungerade som lärare. Han grundade på 1840-talet tillsammans med målarmästaren Lars Källström en antikskola för dekorationsmålare i Helsingfors. Därtill gav han privat handledning i teckning och oljemålning. Bland eleverna fanns exempelvis Werner Holmberg, Magnus von Wright och Ida Silfverberg.

Dela konstverket